__________________________________________________________________________________________________________________

REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
 
29-30 czerwca 2017 r. (czwartek-piątek)
 
Miejsce szkolenia: Warszawa
Czas trwania:
2 dni - 16 godzin szkoleniowych. W pierwszy dzień od godz. 10.00 – 17.00, w drugi dzień od 9.00 - 16.00
Cel szkolenia:
Uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu przygotowania i konstruowania wniosków aplikacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (poziom krajowy oraz regionalny). 
Zakres szkolenia:
1. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI UMOWY
a) Zapisy umowy dot. zadań beneficjenta a realizacja projektu
b) Terminy związane z realizację projektu
 
2. ZASADY ZATRUDNIANIA PERSONELU PROJEKTU
a) Stosunek pracy
b) Stosunek cywilnoprawny
c) Osoby samozatrudnione
d) Inne formy angażowania personelu (nagrody, dodatki)
 
3. WARUNKI I PROCEDURY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW EFS:
a) Zasięg geograficzny kwalifikowalności wydatków
b) Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
c) Ocena kwalifikowalności projektu
d) Trwałość projektu
e) Ocena kwalifikowalności wydatków
f) Wydatki niekwalifikowalne
g) Zasada faktycznego poniesienia wydatku
h) Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (Prawo Zamówień Publicznych, Zasada Konkurencyjności)
i) Zakaz podwójnego finansowania
j) Cross-financing
k) Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu do czasu jego ukończenia
l) Opłaty finansowe, doradztwo związane z realizacją projektu a koszty kwalifikowalne
m) Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup, amortyzacja, leasing)
n) VAT oraz inne podatki
o) Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
p) Koszty pośrednie
 
4. ROZLICZANIE EFEKTÓW PROJEKTU
 
5. PROJEKTY PARTNERSKIE
 
6. UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW 
a) Stosowanie uproszczonych metod rozliczania (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe)
b) Weryfikacją wydatków rozliczanych metodą ryczałtową
 
7. REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
8. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
a) Przykładowy system tworzenie harmonogramu płatności
 
9. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS
a) Analiza dokumentu (postęp rzeczowy, postęp finansowy)
 
10. WERYFIKACJA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I DANYCH UCZESTNIKÓW
a) Pogłębiona analiza wniosków o płatność i danych uczestników
b) Terminy weryfikacji wniosków o płatność i danych uczestników
11. PYTANIA
12. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
 
Trener:

Joanna Wadas

Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych”, dodatkowo ukończyła studia z zakresu „Coachingu profesjonalnego”, obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Nadzorowała realizację projektów, który uzyskały dofinansowanie w okresie programowania 2004-2006 w jednej z Instytucji Wdrażających. Następnie pracowała jako Dyrektor ds. Wdrażania Projektów w czołowej warszawskiej firmie consultingowej. Jako trener pracuje od 2002 r. Jej klientami były m.in. ministerstwa, urzędy pracy i urzędy marszałkowskie oraz beneficjenci. Specjalizuje się w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cena szkolenia netto:
 
980 PLN + 23% VAT
 
(VAT nie będzie naliczany, jeżeli szkolenie będzie płatne ze środków publicznych oraz informacje pozyskane dla uczestników na szkoleniu będą podnosiły ich kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., które w pkt. 32 określa, że kształcenia zawodowe lub przekwalifikujące powinno obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak każde nauczanie mające na celu nabycie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, bez względu na czas trwania kursu).
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEŃ – wówczas koszt szkolenia może być do 100% refundowany przez powiatowy urząd pracy.
Powyższa cena obejmuje:
  • przeprowadzenie zajęć,
  • przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • obiad,
  • dwie przerwy kawowe,

Cena nie obejmuje noclegów, natomiast osobom zainteresowanym możemy przesłać wykaz hoteli znajdujących się w obrębie szkolenia.

Sposób i warunki naboru:
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń on- line (formularz poniżej) lub w wersji papierowej (do pobrania tutaj) skan na adres e-mail: biuro@sde.com.pl
Kontakt
Tel. 022/215-10-55, e-mail: biuro@sde.com.pl
 

FORMULARZ ON-LINE

*Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją „Regulaminu szkoleń określającego rezerwację oraz warunki płatności przy szkoleniach organizowanych przez STUDIO DORADZTWA EUROPEJSKIEGO” dostępnego tutaj

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto:

Studio Doradztwa Europejskiego
Konto ING Bank Śląski nr: 90 1050 1025 1000 0090 4083 4484
Tytułem: „Opłata za udział w szkoleniu ……………….”