__________________________________________________________________________________________________________________

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH SME INSTRUMENT
W PROGRAMIE HORYZONT 2020 KOMISJI EUROPEJSKIEJ
 
19-20 czerwca 2017 r. (poniedziałek-wtorek)
 
 
Miejsce i czas trwania szkolenia: Warszawa, 2 dni w godz. 9.00-16.00 (łącznie 16 godzin szkoleniowych)
Do kogo jest skierowane szkolenie:
Szkolenie jest skierowane do podmiotów, które są zainteresowane dofinansowaniem działalności innowacyjnej, rozwojem prototypu innowacji do poziomu wdrożenia na rynek. Komisja Europejska poszukuje MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym z ambicjami komercjalizacji swojej innowacji na rynku globalnym, firmy które otrzymały już fundusze od inwestorów, granty na rozwój innowacji lub w ciągu ostatnich dwóch lat nagrodę za swoją innowację. Dofinansowanie oferowane jest w różnorodnej tematyce, między innymi: ICT, nanotechnologie i materiały zaawansowane, biotechnologia, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, rolnictwo, energia, transport. Można uzyskać dofinasowanie do 2,5 mln EUR, a w przypadku tematu opieka zdrowotna nawet do 5 mln EUR.
Szkolenie szczególne polecane podmiotom, które składały wniosek do NCBiR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, ponieważ Państwa wniosek z powodzeniem może zostać również złożony w SME Instrument.
Cel szkolenia:
Nabycie przez uczestników szkoleń wiedzy nt. działania SME Instrument w programie Horyzont 2020, konstrukcji wniosku o dofinansowanie, procesu oceny, dobrych praktyk w pisaniu wniosków, oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem wskaźników, grupy docelowej, analizy ryzyka, zadań przewidzianych do realizacji projektu, oceny potencjału innowacji, wnioskodawcy i partnerów, oceny zarządzania projektem, zasad kwalifikowalności kosztów, dobrych praktyk odnośnie Business Planu oraz założenia konta firmy na Participant Porta
Zakres szkolenia:

1. Konstrukcja Programu Horyzont 2020

2. Założenia konkursu SME Instrument

a) zasady wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (faza i, ii i iii)

b) zakres tematyczny obszarów innowacji do SME Instrument.

c) poziom technologiczny

d) innowacja typu „disruptive"

3. Ewaluacja wniosków

a) proces ewaluacji

b) eksperci KE oceniający wnioski

c) kryteria oceny

d) struktura wniosku (cześć A i B)

e) wypełnianie formularza części A

4. Przygotowanie wniosku – praktyczne wskazówki opisu poszczególnych sekcji wniosku

a) układ graficzny wniosku

b) poprawne sformułowanie celów oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu oraz sposobu ich pomiaru

c) zgodność celów z programami pracy

d) projekt jako odpowiedź na wyzwania społeczne oraz podkreślenie jego wartości dodanej

e) opis technologii i analiza konkurencji

f) badanie rynku

g) określenie potencjału europejskiego i globalnego

h) wstępny plan komercjalizacji

i) zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej

j) upowszechnienie i strategia marketingowa

5. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu:

a) opis sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;

b) opis sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);

c) opis działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka;

6. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań:

a) uzasadnienie potrzeby realizacji zadań;

b) planowany sposób realizacji zadań;

c) uzasadnienia wyboru partnerów i podwykonawców do realizacji poszczególnych zadań;

7. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów:

a) opis potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);

b) opis potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;

c) opis dotychczasowych dokonań firmy w obszarze projektu oraz podkreślenie spójności projektu ze strategią rozwoju firmy

8. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie

9. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu

a) kwalifikowalność wydatków,

b) racjonalność i efektywność wydatków projektu,

10. Harmonogram realizacji projektu

11. Portal Uczestnika (Participant Portal)– zakładanie konta użytkownika, wyszukiwanie konkursów, składanie wniosków

12. Pytania

13. Podsumowanie szkolenia

Trenerzy:

Anna Nikodym - Bilska

Absolwentka prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP 500 INNOVATORS – ukończyła studia „Science-Management-Commercialization” w Hass School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz odbyła staże w firmach Doliny Krzemowej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Menadżer Innowacji” oraz „Coaching profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego. Dodatkowo obecnie doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Związana z Instytutami Naukowymi oraz branżą obronności i bezpieczeństwa od 2004 roku. Koordynowała wdrożenia innowacyjnych technologii z obszaru robotyki oraz lotnictwa. Brała udział w projektach badawczych 7 Programu Ramowego oraz Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Ocenia wnioski dla Komisji Europejskiej w konkursach SME Instrument oraz Secure Societies

Cena szkolenia netto:

980 PLN netto + 23% VAT

(VAT nie będzie naliczany, jeżeli szkolenie będzie płatne ze środków publicznych oraz informacje pozyskane dla uczestników na szkoleniu będą podnosiły ich kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., które w pkt. 32 określa, że kształcenia zawodowe lub przekwalifikujące powinno obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak każde nauczanie mające na celu nabycie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, bez względu na czas trwania kursu).
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEŃ – wówczas koszt szkolenia może być do 100% refundowany przez powiatowy urząd pracy.
Powyższa cena obejmuje:
  • przeprowadzenie zajęć,
  • przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • obiad,
  • dwie przerwy kawowe,
Cena nie obejmuje noclegów, natomiast osobom zainteresowanym możemy przesłać wykaz hoteli znajdujących się w obrębie szkolenia.
Sposób i warunki naboru:
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń on- line (formularz poniżej) lub w wersji papierowej (do pobrania tutaj) skan na adres e-mail: biuro@sde.com.pl
Kontakt
Tel. 022/215-10-55, e-mail: biuro@sde.com.pl
 

FORMULARZ ON-LINE

*Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją „Regulaminu szkoleń określającego rezerwację oraz warunki płatności przy szkoleniach organizowanych przez STUDIO DORADZTWA EUROPEJSKIEGO” - (dotyczy wyłącznie szkoleń płatnych) dostępnego tutaj

Opłatę za szkolenie (jeśli dotyczy) należy wpłacić na konto:

Studio Doradztwa Europejskiego
Konto ING Bank Śląski nr: 90 1050 1025 1000 0090 4083 4484
Tytułem: „Opłata za udział w szkoleniu ……………….”