KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
(szkolenie bezpłatnewyłącznie dla beneficjentów Ośrodka Rozwoju Edukacji)

TERMINY SZKOLENIA:

24.10.2012 – środa (zapisy wyłącznie na listę rezerwową)

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Sienna 73, wejście nr 3

Czas trwania:

1 dzień, w godz. 10.00 – 16.00

Cel szkolenia:

Podwyższenie kwalifikacji beneficjentów Ośrodka Rozwoju Edukacji zajmujących się realizacją projektów PO KL pod kątem prawidłowego przygotowania dokumentów do kontroli oraz usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Dodatkowo zapoznanie się z nieprawidłowościami identyfikowanymi podczas kontroli projektów unijnych. 

Zakres szkolenia:

ZAKRES PROWADZENIA KONTROLI

1. Zakres kontroli
2. Możliwości przeprowadzania kontroli (wnioski o płatność, wizyta monitoringowa, kontrola na miejscu realizacji projektu)
3. Uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w toku kontroli
4. Informacja pokontrolna
5. Zalecenia pokontrolne
6. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO KONTROLI – ĆWICZENIA WARSZTATOWE

7. Lista sprawdzająca – analiza pod kątem przyszłych (obecnie prowadzonych) kontroli w zakresie:

a) prawidłowości zatrudniania i angażowania personelu
b) rozliczeń finansowych
c) sposobu rekrutacji uczestników projektu
d) sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu
e) zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność
f) osiąganie zakładanych produktów i rezultatów w kontekście zasady proporcjonalności
g) poprawności udzielania zamówień publicznych
h) sposób realizacji działań promocyjnych
i) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

IDYWIDUALNE PRZYPADKI BENEFICJENTÓW ORAZ ICH ANALIZA W KONTEKŚCIE MOŻLIWYCH KONTROLI – ĆWICZENIA WARSZTATOWE

8. Najczęstsze nieprawidłowości przy realizacji projektów w ramach PO KL 2007 – 2013

Trener:

Joanna Kica 
Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych” oraz „Coachingu profesjonalnego”, dodatkowo obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu „Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Nadzorowała realizację projektów, który uzyskały dofinansowanie w okresie programowania 2004-2006 w jednej z Instytucji Wdrażających. Następnie pracowała jako Dyrektor ds. Wdrażania Projektów w jednej z czołowych warszawskich firm consultingowych. Jako trener pracuje od 2002 r. Jej klientami były m.in. Ministerstwa oraz Urzędy Pracy i Urzędy Marszałkowskie. Specjalizuje się w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Cena szkolenia brutto:

SZKOLENIE BEZPŁATNE

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnik pokrywa koszty w wysokości 300 zł związane z nieobecnością.

Powyższa cena obejmuje:

  • zajęcia szkoleniowe

  • materiały,

  • certyfikat ukończenia szkolenia,

  • obiad,

  • dwie przerwy kawowe

Nie pokrywamy kosztów noclegów, natomiast osobom zainteresowanym możemy przesłać wykaz hoteli znajdujących się w obrębie szkolenia.

Sposób i warunki naboru:

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń on- line (formularz poniżej) lub w wersji papierowej (do pobrania tutaj) na numer faksu: 022/486-97-56

Kontakt

Tel. 022/215-10-55,   e-mail: biuro@sde.com.pl